disertacija
Strukturiranje i usporedba različitih modela hijerarhijske klasifikacije motoričko-funkcionalnih sposobnosti judaša

Petra Đapić Caput (2015)
Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet